วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

เดือนพฤศจิกายน

โรงเรียนวัดท่าราบ
***เวลามา-กลับ โรงเรียน 07.15-17.00 น.
สัปดาห์ที่ 1
วันจ้นทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2552
วันนี้เป็นวันเปิดเรียนวันแรก และเป็นวันลอยกระทงพอดี
วันนี้เลยงานเข้าตลอดเลยไม่ว่าจะได้รับหน้าที่ให้เป็น
ผู้ช่วยในการแข่งขันประกวดเพลงลูกทุ่ง
และช่วยปั๊มบัตรตักไข่การกุศล

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2552
วันนี้ท่านผู้อำนวยการได้มอบหมายงานให้เราช่วยพิมพ์
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดท่าราบ จากนั้นตอนบ่าย
ก็คุมเด็กนักเรียนไปฟังพระธรรมฑูตที่วัดท่าราบ ป.1-ป.6

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2552
วันนี้ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ช่วยกันทำความสะอาด
ห้องวิทยาศาสตาร์ซึ่งเป็นห้องเรียนที่เราใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนจากนั้นตอนบ่ายก็ทำการสอน
เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2552
วันนี้ได้ทำการคัดเลือกนักเรียนเพื่อไปทำการแข่งขันทักษะที่
โรงเรียนบางแพปฐมวิทยา ซึ่งเป็นการส่งนักเรียนไปแข่งขัน
โปรแกรม power point โดยส่งเป็นทีม ทีมละ 3 คน

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2552
วันนี้ทำการสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี จากนั้นตอนบ่ายก็ไปช่วยคุม
การสอนอังกะลุง

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2552
วันนี้เป็นวันหยุด ได้พาเด็กนักเรียนมาแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ที่โรงเรียนบางแพปฐมวิทยา

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2552
วันนี้เป็นวันหยุดแต่ไม่ได้กลับบ้าน จึงได้ช่วยพี่ทำ
ความสะอาดบ้านจากนั้นก็คิดแผนการสอนที่จะสอนในสัปดาห์หน้า

สัปดาห์ที่ 2
วันจ้นทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2552
วันนี้สอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาคอมพิวเตอร์
การเข้าใช้งาน Internet ตลอดจนบอกความหมายของคำว่า
Internet

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2552
วันนี้ได้ทำการสอนชมรมคอมพิวเตอร์ โดยรวมนักเรียน
จากทุกชั้นมาเรียนรวมกันแล้วแต่ว่านักเรียนคนไหนอยู่ชมรมไหน

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2552
วันนี้ได้นำนักเรียนเก็บขยะภายในโรงเรียน จากนั้นก็ดูการซ้อม
วงดุริยางค์ ของนักเรียนโรงเรียนวัดท่าราบ

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2552
วันนี้คณะครูได้ประชุมเรื่องการจัดงานวันธีรราชเจ้า เราก็ได้
เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ด้วย

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2552
วันนี้เนื่องจากวันใบไม้ร่วงมากมายทำให้โรงเรียนดูไม่สะอาด
เราได้นำนักเรียนเก็บใบไม้ ไม่ว่าจะเป็นใบมะม่วง ใบโพธิ์
จนรอบบริเวณโรงเรียน

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2552
วันนี้เป็นวันหยุดได้กลับมาบ้าน ในวันนี้งานส่วนใหญ่ที่ทำ
ก็คือ ทำความสะอาดเป็นส่วนใหญ่ จากนั้นก็พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2552
วันนี้เป็นวันหยุด ในวันนี้ได้ทำการเพิ่มข้อมูลต่าง ๆ ลงไปใน
blogspot ซึ่งเป็นเว็ปที่ใช้ในการนำเสนอผลงานต่าง ๆ ใน
การมาฝึกสอนที่โรงเรียน

สัปดาห์ที่ 3
วันจ้นทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2552
ในวันนี้ได้นำนักเรียนไปซ้อมร้องเเพลงลูกเสือที่
ศาลาเอนกประสงค์ของโรงเรียนวัดท่าราบ เพื่อใช้ในการร้อง
จริงในวันที่ 25 พ.ย. 2552 นี้

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2552
วันนี้หลังจากเข้าแถวเสร็จก็คุมนักเรียนไปซ้อมร้อง
เพลงลูกเสือต่อแต่ในวันนี้ได้ไปทำการซ้อมร้องเพลง
ที่โรงอาหารของโรงเรียนจนในวันนี้นักเรียนร้องเพลงกันได้คล่องขึ้น

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2552
วันนี้ก็ได้รับมอบหมายให้ทำการจัดบอร์ดที่จะนำไปจัดในงาน
3D 4ใหม่ ที่โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้
โดยบอร์ดที่ทำส่วนใหญ่เป็นบอร์ดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2552
วันนี้ไม่ได้ทำการสอน เพราะต้องเร่งทำบอร์ดให้เสร็จ เพราะว่า
บอร์ดที่ทำมีด้วยกัน 10 บอร์ด และต้องนำไปจัดก่อนวันงาน
นั่นก็คือวันศุกร์ เราต้องนำบอร์ดทั้งหมดไปจัดไว้ก่อน

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552
วันนี้ก็ได้นำบอร์ดที่ทำสำเร็จแล้ว นำไปจัดที่โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2552
วันนี้เป็นการสัมมนาครั้งที่ 1
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
แต่ไม่ได้ไปเนื่องจากว่า ต้องมาช่วยงาน 3D 4ใหม่
ที่โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เพราะทางโรงเรียนวัดท่าราบได้ไปจัดเต้นท์

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2552
วันนี้ได้รับมอบหมายจากครูสุพรรณีครูพี่เลี้ยง ให้นำเด็กพิเศษ
ไปส่งตามห้องที่แข่งขันทักษะที่โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

สัปดาห์ที่ 4
วันจ้นทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2552
ในวันนี้ทางโรงเรียนได้ทำการซ้อมใหญ่ วันมหาธีรราชเจ้าขึ้น
เนื่องจากจะมีพิธีจริงในวันพุธที่จะถึงนี้ ทำให้เราต้องช่วยเดินคุม
ขบวนนักเรียนเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2552
วันนี้ได้รับมอบหมายให้ทำพวงมาลาของเด็กนักเรียนช่วงชั้นที่ 2
และก็เดินคุมขบวนเด็กนักเรียน

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2552
วันนี้ทางโรงเรียนวัดท่าราบได้จัดพิธีวันมหาธีรราชเจ้าขึ้น
ซึ่งเป็นพิธีที่สำคัญของลูกเสือ ทำให้เรารู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์
ของการจัดพิธีในครั้งนี้

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2552
วันนี้ได้ไปช่วยเพื่อนในหน่วยฝึก คุมเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 2
เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ จากนั้นก็ทำการสอนเด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5-6 วิชาคอมพิวเตอร์

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2552
วันนี้ทำการสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี จากนั้นก็ไปขึ้นไปดูการสอน
อังกะลุง

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2552
วันนี้เป็นวันหยุด ได้กลับมาบ้านและทำความสะอาดบ้านส่วนใหญ่
จากนั้นก็พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2552
วันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวัน แต่ในวันนี้ได้ทำแผนการสอน
ที่จะใช้สอนในสัปดาห์หน้า

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2552
วันนี้มาถึงก็ต้องทำความสะอาดห้องพักที่โรงเรียน
เนื่องจากว่าปลวกได้ทำรัง จนฝ้าเพดานร่วงหล่นลงมา
พร้อมด้วยเศษใหม่ต่าง ๆ เต็มไปหมด